Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji ze Sprzedawcą wszelkich zapisów umowy. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma poniższy regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Sprzedawcą, administratorem sklepu oraz jego właścicielem jest: 

Piotr Pakuła
ul. Wapienna 2
42-520 Dąbrowa Górnicza
NIP: 954-256-47-61
Regon: 240245276

prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Adres do doręczeń:

Piotr Pakuła
Wapienna 2
42-520 Dąbrowa Górnicza

Numer rachunku bankowego i dane kontaktowe:

Numer konta bankowego: ING Bank Śląski:
58 1050 1214 1000 0023 0790 4835

tel. (32) 307 74 55
e-mail: biuro@pakuladruk.pl

REGULAMIN SKLEPU

§1 DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego www.pdmedia.pl wraz z załącznikami.
2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.pdmedia.pl
3. Sprzedawca – Piotr Pakuła prowadzący działalność gospodarczą  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 42-520, ul. Wapienna 2, NIP: 954-256-47-61
4. Strona – stroną umowy jest kupujący lub sprzedawca – przy czym każda ze stron zwana jest zamiennie indywidualnie stroną, a łącznie stronami.
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta na odległość przez strony przy braku jednoczesnej fizycznej obecności dwóch stron umowy; jest ona zawierana z wykorzystaniem kanałów komunikacji na odległość dostępnych w sklepie www.pdmedia.pl.
6. Kanały komunikacji – formy składania zamówień na odległość.
7. Adres reklamacyjny i odstąpienia od umowy: adres lub adresy wskazane przez sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji.
8. Dane kontaktowe:

Piotr Pakuła
Wapienna 2
42-520 Dąbrowa Górnicza

tel. (32) 307 74 55
e-mail: biuro@pakuladruk.pl

9. Użytkownik – każdy podmiot który korzysta ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pdmedia.pl.
10. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pdmedia.pl, drogą mailową lub telefonicznie.
11. Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.pdmedia.pl, droga mailową lub telefonicznie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Kupujący – konsument oraz klient łącznie.
13. Zamówienie – złożona przez kupującego oferta zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pdmedia.pl.
14. Konto – indywidualny panel administracyjny użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym www.pdmedia.pl oznaczony loginem oraz hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.
15. Rejestracja – proces który polega  na utworzeniu przez użytkownika konta w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.pdmedia.pl.
16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta pomiędzy sprzedawcą a kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego www.pdmedia.pl, poprzez e-mail lub telefonicznie.
17. Usługa świadczona droga elektroniczną – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań takich jak: możliwość założenia i prowadzenia konta w sklepie internetowym www.pdmedia.pl, świadczenie usługi newslettera jak również umożliwienie złożenia zamówienia poprzez formularz znajdujący się w sklepie internetowym www.pdmedia.pl; bez jednoczesnej obecności stron – na odległość, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywanie danych które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne.
18. Produkt – każdy przedmiot lub usługa sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pdmedia.pl
19. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do usługobiorców informacji handlowych własnych produktów.
20. Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez kupującego podczas składanego zamówienia oferowana przez sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności.
21. Forma dostawy – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez kupującego podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy.
22. Dokument sprzedaży – paragon lub faktura VAT –  w zależności od wskazań kupującego.
23. Koszyk – forma magazynowania oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów przez kupującego w celu późniejszego ich zakupu.
24. Informacja – informacja o produkcie, będąca opisem najważniejszych określeń a także charakterystyki danego produktu znajdująca się przy zdjęciu produktu, umożliwiająca zapoznanie się z właściwościami danego produktu przez kupującego.
25. Moment wydania produktu – moment, w którym kupujący bądź inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje w posiadanie produkt będący przedmiotem zawartej umowy.
26. Miejsce wydania produktu – miejsce wskazane przez kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez kupującego produkt.
27. Przedmiot umowy lub przedmiot świadczenia – wybrane przez kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem umowy lub przedmiotem świadczenia. W zakres przedmiotu umowy wlicza się także świadczenie dostawy produktu przez sprzedawcę, w sytuacji wybrania przez kupującego jednej z form dostawy produktu oferowanych przez sprzedawcę.
28. Formularz zamówienia – znajdujący się w sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie zamówienia przez kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej rejestracji w sklepie internetowym.
29. System informatyczny – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
30. Wada – wada fizyczna lub prawna zakupionego produktu;
31. Usługodawca – Piotr Pakuła prowadzący działalność gospodarczą  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 42-520, ul. Wapienna 2, NIP: NIP: 954-256-47-61
32. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług dostępnych w sklepie internetowym www.pdmedia.pl.
33. Załączniki – wzór formularza odstąpienia od umowy i informacja o prawie odstąpienia od umowy.
34. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U.2014.827 z poźn.zm)
35. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie, a w szczególności w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez sprzedawcę.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawcą, administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.pdmedia.pl oraz jego właścicielem jest Sprzedawca.
2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pdmedia.pl jest sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet.
3. Właściciel oświadcza, iż wszystkie produkty oferowane w sklepie www.pdmedia.pl są wolne od wad fizycznych oraz wad prawnych.
4. Kupujący celem zawarcia umowy ze sprzedawcą ma możliwość skorzystania z prawa negocjacji warunków umowy albo zawrzeć umowę ze sprzedawcą w oparciu o niniejszy regulamin. Treść niniejszego regulaminu, w przypadku braku odrębnej decyzji kupującego stanowi treść zawartej umowy między stronami. Stosownie do obowiązujących przepisów treść umowy zostaje utrwalona oraz udostępniona kupującemu na trwałym nośniku celem zagwarantowania kupującemu możliwości powołania się na niego gdy zaistnieje taka potrzeba.
5. Komunikacja ze sprzedawcą dokonywana przez kupującego powoduje ponoszenie przez kupującego kosztów jakie wynikają z umów zawartych przez kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
6. Istnieje możliwość zapoznania się przez klienta z kodeksem dobrych praktyk. Znajduje się on w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2007.171.1206 z poźn. Zm.). Aktualne brzmienie powyższej ustawy dostępne jest pod adresem http://isap.sejm.gov.pl

§3 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego www.pdmedia.pl następujące usługi elektroniczne:

a) założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym
b) umożliwienie złożenia zamówienia przez odpowiedni formularz
c) newsletter

2. Założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym o którym mowa w pkt 1 a powyżej, jest możliwe po wypełnieniu przez użytkownika formularza z wymaganymi danymi rejestracyjnymi, w skład których wchodzą następujące dane: imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon. W przypadku podmiotów gospodarczych: nazwa, adres, NIP, telefon, e-mail.
3. Umowa określona w pkt 2 powyżej zawierana jest na czas nieoznaczony. Usługobiorca może wypowiedzieć tę umowę ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyn, wskutek usunięcie konta użytkownika bądź przesłania stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: biuro@pakuladruk.pl.
4. Umowa określona w pkt 1 b powyżej o świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu użytkownikowi złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony. Umowa ta ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.
5. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@pakuladruk.pl. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.
6. Newsletter to usługa określona w pkt 1 c powyżej, na którą usługobiorca może wyrazić zgodę poprzez jego subskrybcję. Usługa świadczenia newslettera polega na okresowym wysyłaniu do usługobiorcy wiadomości o charakterze reklamowym na wskazany przez usługobiorcę adres e-mail.
7. Umowa o świadczenie usługi newslettera jest zawarta na czas nieokreślony i jest usługą nieodpłatną. W każdym momencie i bez wskazywania przyczyn usługobiorca może zrezygnować z usługi newslettera przez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail sklepu: biuro@pakuladruk.pl. Wypowiedzenie umowy nastąpi ze skutkiem natychmiastowym i niezwłocznie usługobiorca zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną o wykreśleniu jego adresu e-mail z listy subskrybentów newslettera.
8. Świadczenie usług elektronicznych określonych w pkt 1 powyżej przez usługodawcę jest bezpłatne.
9. W każdym czasie na drodze porozumienia stron, usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług droga elektroniczną.
10. Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym są: komputer z dostępem do sieci internet, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.

§4 REJESTRACJA W SKLEPIE I ZAMÓWIENIA

1. Rejestracja w sklepie www.pdmedia.pl jest bezpłatna i całkowicie dobrowolna.
2. Rejestracja w sklepie www.pdmedia.pl nie jest koniecznym warunkiem dla dokonywania zakupów w sklepie www.pdmedia.pl poprzez formularz zamówienia znajdujący się w sklepie. Kupujący może dokonać zamówienia niezależnie od faktu dokonania rejestracji.
3. Celem dokonania rejestracji w sklepie www.pdmedia.pl, użytkownik wypełnia formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane, wymagane polami rejestracji jako obowiązkowe tj. imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres. W przypadku przedsiębiorców polami obowiązkowymi są: nazwa, adres, NIP, telefon, e-mail. Konto użytkownika zostanie utworzone po wypełnieniu powyższych pól formularza.
4. Istnieje możliwość po wypełnieniu przez użytkownika pól formularza rejestracji danymi osobowymi o których mowa w pkt 3 powyżej wyrażenie zgody na świadczenie przez sklep usługi newslettera. Istnieje także możliwość korzystania z usługi newslettera bez konieczności rejestracji w sklepie.
5. Zamówienia w sklepie www.pdmedia.pl mogą być składane poprzez formularz zamówienia znajdujący się w sklepie, poprzez email: biuro@pakuladruk.pl oraz telefonicznie. Zamówienia, z wyłączeniem zamówień telefonicznych, można składać 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez kupującego.
7. Przyjęcie do realizacji przez sklep zamówienia, następuje wskutek wysłania wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie do kupującego, na wskazany przez niego przy składanym zamówieniu adres e-mail. W sytuacji wskazania przez kupującego numeru telefonu, sprzedawca ma możliwość kontaktowania się z kupującym także telefonicznie.
8. Celem złożenia przez kupującego zamówienia powinien on dodać do koszyka produkt, który zamierza kupić określając jego indywidualne parametry. Dodanie produktu do koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być bowiem dowolnie dodawane lub usuwane z koszyka. Koszyk umożliwia kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
9. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do koszyka wybrane przez siebie i indywidualnie określone produkty, a następnie potwierdzić zamówienie i wybrać sposób zapłaty dostawy produktu.
10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, uważa się je za przyjęte. Zamówienia w taki sposób złożone są potwierdzane drogą mailową. Za chwilą zawarcia umowy uznaje się wysłanie przez sklep potwierdzenia złożenia zamówienia.
11. Jeśli przyjęcie zamówienia nie zostało potwierdzone, kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, bądź wycofać zamówienie w całości.
12. Po złozonym zamowieniu klient każdorazowo jest powiadamiany o terminie realizacji zamówienia drogą mailową lub telefoniczną. Przybliżony czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. Przy zamówieniach związanych z indywidualnym projektowaniem przybliżony czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych. W przypadku dużych zamówień bądź zamówień złożonych technologicznie i logistycznie termin realizacji będzie każdorazowo uzgadniany z klientem.
13. Dniem wykonania umowy zawartej za pośrednictwem sklepu www.pdmedia.pl jest dzień odbioru produktu przez kupującego. Zamówiony produkt dostarczony zostanie na adres wskazany przez kupującego.
14. Sklep prowadzi sprzedaż i wysyłkę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§5 SPOSÓB PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. Ceny znajdujące się w sklepie www.pdmedia.pl są prezentowane jednocześnie w postaci cen brutto (zawierające podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów) oraz cen netto (nie zawierające podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów).
2. Na wszystkie sprzedawane towary sklep wystawia paragon lub fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury należy to wskazać podczas składania zamówienia w uwagach do zamówienia. Paragon lub faktura wysyłane są wraz z produktem do kupującego, lub w przypadku podmiotów gospodarczych drogą elektroniczną, na wskazany w zamówieniu adres email.
3. Sklep przewiduje następujące formy płatności: przedpłata na rachunek bankowy lub płatność przy odbiorze produktu.
4. Zakupu produktu oraz zamówienia usługi kupujący dokonuje według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w momencie złożenia zamowienia. W przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy. Nie dotyczy to jednak zamówień już realizowanych.
5. Koszty dostawy produktu ponosi kupujący. Sposoby dostawy, aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są w sklepie www.pdmedia.pl.
6. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem usługi wybranej przez klienta w procesie zakupowym. Istnieje jednak możliwość wyboru przez kupującego innej formy dostawy niż oferowane przez sprzedawcę na stronie sklepu www.pdmedia.pl. W takiej sytuacji ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na kupującym. Informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest kupującemu przez sprzedawcę drogą mailową na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
7. Jeżeli sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
8. Kupujący nie będący konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W sytuacji stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w transporcie kupujący powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie albo droga mailową – biuro@pakuladruk.pl

§6 RĘKOJMIA – POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych kodeksu cywilnego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową. W szczególności produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

3. Na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienie producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
4. Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postapił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
5. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta.
6. Jeżeli produkt ma wadę, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia.
8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
9. Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
10. Jeżeli produkt ma wadę konsument może również żądać jego wymiany na wolny od wad albo usunięcia wady.
11. Sprzedawca jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
12. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
13. Jeżeli produkt wadliwy został zamontowany, konsument może żądać od sprzedawcy jego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę produktu. Konsument może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednak obowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę produktu, albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania do wysokości ceny produktu.
14. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą  na adres reklamacyjny reklamacje@pakuladruk.pl :

Piotr Pakuła
Wapienna 2
42-520 Dąbrowa Górnicza.

Formularz_zwrotu_reklamacji.doc       Pobierz

Formularz_zwrotu_reklamacji.pdf       Pobierz

15. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, konsument obowiązany jest udostępnić produkt sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez sprzedawcę konsument jest upoważniony do odesłania produktu na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.
16. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od konsumenta produkt wadliwy w razie wymiany na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.
17. Jeśli konsument zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni uważa się że żądanie to uznał za uzasadnione.
18. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest produkt używany przed upływem roku od momentu wydania produktu konsumentowi.
19. Roszczenie konsumenta o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się się upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania produktu konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest produkt używany przed upływem roku od momentu wydania produktu konsumentowi.
20. W przypadku gdy określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania produktu konsumentowi, sprzedawca odpowiada z tytułu rekojmi za wady fizyczne tego produktu stwierdzone przed upływem tego terminu.
21. W terminach określonych w pkt 18, 19 i 20 powyżej konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady produktu. Jeżeli konsument żądał wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany produktu lub usunięcia wady.
22. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Odpowiednio stosuje się to do postepowania mediacyjnego, pczy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
23. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
24. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne produktu rozpoczyna się od dnia, w którym konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
25. Jeżeli z powodu wady produktu konsument złozył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząć o istnieniu wady, choćby szkoda była następestwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia produktu, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
26. W przypadku umów zawieranych z  klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
27. Upływ terminu do stwierdzenia wady produktu nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument który zawarł umowę na odległość na podstawie art. 27 prawa konsumenckiego może w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 prawa konsumenckiego, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i które zostało wysłane do konsumenta wraz z produktem a dostępnym również pod adresem www.pdmedia.pl lub w innej pisemnej formie zgodnej z prawem konsumenckim. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres biuro@pakuladruk.pl bądź też listownie na adres:

Piotr Pakuła
Wapienna 2
42-520 Dąbrowa Górnicza.

3. Sprzedawca potwierdza konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail podany przy zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
4. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu. Jednakże zgodnie z art. 33 prawa konsumenckiego jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
9. Konsument zwraca przedmiot umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
11. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
12. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
h) zawartej w drodze aukcji publicznej.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostepna pod adresem internetowym www.pdmedia.pl/regulamin
4. W przypadku sporu pomiędzy konsumentem a sprzedawcą ma on możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez mediację, zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej czy też uzyskania pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów.
5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami za wyjątkiem sytuacji kiedy konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawca a klientem który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego rozwiązuje się jeśli konsument wyrazi taką wolę na drodze polubownej. W ostateczności sprawy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
6. Ewentualne spory powstałe między sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby sprzedawcy.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2022r.